top of page
Linjeafvanding_GH FORM.jpg

Hållbarhet och Stadsmiljö
– ta ansvar och ställ krav

GH Form är ett familjeägt företag som har producerat möbler till det offentliga rummet sedan 1994. GH Form samarbetar med  skandinaviska arkitekter, och har tillsammans med dem utvecklat olika serier av möbler, linjeavvattning och trädgaller. GH Form har stor fokus på miljö och kvalité.

Produktionen av produkter sker i Danmark, och stora delar är gjorda av återvunnet järn. 

FSC
Forest Stewardship Council

FSC är ett internationellt samarbete som ska framhäva det miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvaret i förbindelse till skogsbruk.
 

GH Form använder uteslutande träsorter som inte är hotade och levererar gärna FSC-certifierat trä till projekten. Vi följer utvecklingen inom värmebehandling av nordiska träsorter som t ex Furu, vilket har visat sig ha de önskade egenskaper för användning i utomhus miljöer.

_DSC3249.JPG.jpg
Forrest.jpg

SE BYGGVARUBEDÖMNING

Ikoner Verdensmaal_7.png

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

GH Forms järngjuteri är drivet på 41% vindenergi och stora delar av GH Forms produkter är producerade av återanvänt järn. Vi använder även certifierade träsorter, för det mesta skandinaviska.

Ikoner Verdensmaal_11.png

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

 

Med våran hållbara produktion bidrar vi positivt till de framtida stadsrummen. Bra design är hållbart, när den är uppskattad. Vid bortledning av regnvatten i vackra och eleganta linje- avvattningsgaller, bidrar b.l.a  Aquaform® till ett hållbart samhälle.

Ikoner Verdensmaal_8.png

ANSTÄNDIGA ARETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÂXT

GH Form är en bra arbetsplats som respekterar sina medarbetare och möter deras behov. Vi skapar ekonomisk tillväxt genom god design och en hållbar produktion.

Ikoner Verdensmaal_12.png

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

GH Form har ett extra hållbart sätt att använda material, då vi använder järnavfall från annan produktion på Själland. Vi utnyttjar den mest miljöriktiga metoden för nedsmältning av stål, när vi transformerar det till gjutjärn i våra el-ugnar.

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS: +46 (0)73 532 51 42

Skærmbillede 2019-06-02 kl. 16.49.24.png

GH Form har ett eget gjuteri i Borup, Danmark. Järngjuteriet öppnades i 1994 för att bevara skandinaviska arbetsplatser samt produktion.

windmill-62257_1920.jpg

GH Forms järngjuteri är drivet på 41% vindenergi, vilket blir fokusen på hållbara lösningar i alla sammanhang.

iron-1504139_1920.jpg

Stora delar av GH Forms produkter är producerade av återanvänt järn. Läs mer om våran miljöprofil här. 
Råmaterialen är överblivet järn från andra metall företag, vilket GH Form köper och gjuter ner till egen produktion.

Produktion i Danmark

Återvinningsmaterial

Grön energi

_DSC9838.jpg

Corporate Social Responsibility

GH Forms arbete med att integrera sociala och miljömässiga frågor i företagets strategier är en process som alltid ligger i fokus.
 

GH Form betraktar Norden som sin hemmarknad, så säljer alla varor direkt till slutdestinationen och levererar produkter på den tidspunkt de önskas användas på platsen.

 

Diskriminering i Arbetsrelaterade Beslut

Vi här på GH Form se till att ingen av oss eller våra leverantörer deltar eller stödjer diskriminering på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, sexuell läggning, hälsotillstånd, familjeansvar, ålder och funktionshinder eller andra särskiljningsegenskaper i enlighet med ILO-konventionerna 100 och 111. Anställning, ersättning, förmåner, utbildning, framsteg, disciplin, uppsägning, pensionering eller andra anställningsrelaterade beslut ska grundas på relevanta och objektiva kriterier.

Hälso- och Säkerhetsstandarder.

GH Form erbjuder alltid en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta inkludera men inte begränsar till skydd mot brand, olyckor och giftiga ämnen. Lämpliga hälso- och säkerhetspolicyer och förfaranden måste fastställas och följas.
 

Utbildning och Skyddsutrustning

Vi ger våra anställda den skyddsutrustning och utbildning som är nödvändig för att utföra sina uppgifter på ett säkert sätt.

Sanitär Infrastruktur.

Vi tillhandahåller en lämplig, ren och sanitär infrastruktur, inklusive tillgång till toaletter och dricksvatten som överensstämmer med behoven och antalet anställda.

Hantering av MiljöaspekterVi strävar efter att minimera de negativa miljöeffekterna av våra aktiviteter, produkter och tjänster på ett proaktivt tillvägagångssätt och genom förvaltning av våra miljöaspekter (inklusive men inte begränsat till):

 

  • Användning av knappa naturresurser, energi och vatten

  • Utsläpp till luft och utsläpp till vatten

  • Buller, lukt och dammutsläpp

  • Potentiell och faktisk markförorening

  • Avfallshantering (farliga och icke-farliga ämnen)

  • Produktfrågor (design, förpackning, transport, användning och återvinning / bortskaffande)

 

Industriolyckor och Hälsofrågor
 

Vi har nödprocedurer för att effektivt förebygga och ta itu med alla hälsofrågor och industriolyckor som kan påverka omgivningen eller påverka miljön negativt.

Produktansvar

Vi utövar genomsynlig noggrannhet vid tillverkning och testning av produkter. Detta är för att skydda mot produktfel som kan skada liv, hälsa eller säkerhet för personer som sannolikt kommer att påverkas av den defekta produkten eller har en negativ inverkan på naturen.

Korruption och Mutor

Mutor av statliga tjänstemän och privata personer.

GH Form och alla av våra leverantörer har noll tolerans för korruption och avstår från att byta eller använda någon annan metod för att obehörigt påverka offentliga tjänstemän eller privata parter.

Agenter, mellanhänder och konsulter 
Samma gäller för kontrakt med leverantörer, mellanhänder eller konsulter och ska innehålla ett avsnitt om korruptionsbekämpning och att kontraktsinnehavaren måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar.

_DSC0184.jpg

Verksamhetsprofil

Stadsrummet

De flesta av oss känner av skillnaden på en plats som vi skyndar oss igenom och en plats vilket vi med glädje vill vara kvar i. Stadens aura skapas av livet som finns på platsen, men också igenom iscensättning av den fysiska formen som färger och material och även möblemanget, belysningen och planteringen. Våra stadsrum är ett demokratiskt rum, som är för oss alla, och hur vi använder det har därför en oerhört viktig betydelse. Det är just den sortens stadsrum GH Form vill vara del av.

 

Verksamhetsprofil

GH Form utvecklar, tillverkar och säljer GH Form möblemang till våra städer.

Produktutvecklingen är ett tätt samarbete mellan Nordiska designers, arkitekter, konstnärer och vårat gjuteri.

GH Form hjälper till med att produkten optimeras med hänsyn till miljö och produktions omkostnader.

GH Form gör även individuella designs i samråd med byggherren till projektet som önskar en egen profil.

Målet är att designen till stadsrummet ska formmässigt och funktionellt blir lika stilig och erkänd som dansk design är i övrigt.

 

Värderingar

GH Form vill även i framtiden leva upp till att ha en design som håller både i stil och kvalité. Hållbara material och samarbete med de bästa designerna är GH Forms grundsten.

Hög kvalité och dansk / nordisk design.

Socialt och miljömässigt ansvar såväl som säkerheten för alla medarbetare och samarbetspartners.

GH form är ett dansk familjeföretag som gärna vill hålla fast i fördelarnar med korta kommunikationskanaler, flexibilitet och närhet.

bottom of page